תקנון פעילות סוף שנה בסטורי

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על משתתף, כהגדרתו להלן, במסגרת "פעילות סוף שנה בסטורי" (להלן בהתאמה: "התקנון" ו – "ההטבה")
1. כללי
1.1. הפעילות נערכת על ידי חברת 911 אופנה בע"מ (להלן: "החברה"), אשר משרדיה מצויים ברחוב הזרם 10, תל אביב יפו.
1.2. תקנון זה יחול על הפעילות שתקיים החברה במסגרת הטבת "פעילות סוף שנה".
1.3. כללי התקנון יחולו בנוסף לתקנון ותנאי שימוש באתר האונליין של החברה (להלן: "תנאי השימוש באתר הפעילות"), שכתובתה:
https://storyonline.co.il
2. הגדרות
2.1. "משתתף" – אדם פרטי בגיר הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות או קטין שקיבל אישור אפוטרופסו החוקי מראש להשתתפות בפעילות, בעל חשבון וכרטיס אישי (profile) באתר www.instagram.com (להלן: "אינסטגרם"), אשר נענה להזמנה להשתתף בפעילות ועוקב אחר עמוד האינסטגרם של רשת סטורי שכתובתו: https://www.instagram.com/story_online.
מובהר, כי המשתתף אינו יכול להיות עובד, מנהל ובן משפחה של אנשים אלו בחברה.
"ועדת השיפוט" – צוות שופטים המורכב מנציגי החברה.
"הפעילות" – כל משתתף צריך להעלות תמונה שלו בתיבה שהחברה תפתח בסטורי שתעלה בעמוד האינסטגרם של רשת סטורי. בתמונה המשתתף צריך להיות לבוש כולו בפרטי לבוש של רשת סטורי, כולל הנעלה, ועליו להוסיף כיתוב לתמונה שמפרט כיצד יפעל עבור עתיד ירוק יותר בשנת 2023. ועדת השיפוט תבחר איזו תמונה היא הכי מקורית, מעניינת ומצולמת היטב, ואילו הזוכה בפעילות יקבל פרס (להלן: "הזוכה").
"הפרס" – גיפטכארד על סך 2,023 ₪ (אלף שקלים חדשים) לשימוש ברשת סטורי.
3. איתור הזוכה
3.1. איתור הזוכה ייעשה באמצעות ה"פרופילים" (Profile) של המשתתפים באתר אינסטגרם.
3.2. בסמוך לאחר קבלת החלטת ועדת השיפוט על זוכה, ופרסומו בעמוד האינסטגרם של רשת סטורי, כפי שיתואר להלן, תשלח החברה אל תיבת ההודעות הפרטית של הזוכה באינסטגרם, הודעה על זכייתו (להלן: "הודעת זכייה"). שמות הזוכים ישמרו במשרדי עורכת הפעילות.
3.3. בהודעת הזכייה יידרש הזוכה ליצור קשר עם החברה בתוך 72 שעות מקבלת הודעת הזכייה באמצעות שליחת הודעה לתיבת ההודעות של האתר, אשר תכלול את כל הפרטים הבאים: שם פרטי ומשפחה, מספר טלפון נייד, כתובת למשלוח דואר וכתובת המייל (להלן: "הודעת תשובה").
3.4. מובהר בזאת, כי אי משלוח הודעת תשובה בפרק הזמן האמור לעיל ו/או אי משלוח כלל הפרטים אשר צריכים להיכלל בהודעת התשובה, כמוה כוויתור הזוכה בפרס על הזכייה.
3.5. למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מכל סיבה שהיא, תהא החברה רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר. הזוכה בפרס שוויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.
3.6. מועמד לזכייה שלא אותר ו/או לא עמד בתנאי תקנון זה, תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו ולא תהא לו כל טענה בעניין זה כנגד עורכת הפעילות ו/או כנגד מי מטעמה.
3.7. עובדי, מנהלי ובני משפחותיהם של אנשים אלו בחברה, שהשתתפו בפעילות בניגוד לאמור בתקנון זה, וזכו, לא יהיו זכאים לפרס.
4. תקופת הפעילות
4.1. הפעילות תחל ביום 28.12.2022 בשעות הערב, ותסתיים בסוף יום 02.01.2023 (להלן: "תקופת הפעילות").
4.2. הזוכה יוכרז ביום 3.1.2023 בעמוד האינסטגרם של רשת סטורי.
4.3. למען הסר ספק, לאחר תום תקופת הפעילות, לא ניתן יהיה לקבל את ההטבה נשואת תקנון זה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או להאריך את תקופת הפעילות ואת מתן ההטבה בכל עת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
5. תנאי הפעילות ותנאי ההטבה
5.1. ההטבה תוקנה למשתתפים כהגדרתם לעיל בלבד, ובתקופת הפעילות בלבד.
5.2. ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי כלשהו.
5.3. אין אחריות על ההטבה.
6. הוראות כלליות ופרשנות
6.1. הוראות תקנון זה יחולו על כל המשתתפים בפעילות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתפים לבין עורכת הפעילות. יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו (תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי החברה).
6.2. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.
6.3. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין עורכת הפעילות, ומובהר בזאת, כי השתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה להוראות התקנון ותנאי השימוש באתר הפעילות והתחייבות כי בכפוף להוראות התקנון לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם הפעילות. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתתף בפעילות.
6.4. השתתפות בפעילות נשואת תקנות זה ו/או קבלת ההטבה נשואת המבצע, מהווה הסכמה להוראות מדיניות הפרטיות המופיעות באתר החברה.
6.5. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.
6.6. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן ו/או להפסיק את הפעילות ו/או את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.
6.7. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות בפעילות ולתקנון זה.
6.8. כל מקרה של מחלוקת בקשר עם הפעילות ו/או ההטבה ו/או כלליה ו/או תנאיה ו/או הוראות התקנון, תכריע מנהלת השיווק של החברה בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
6.9. על התקנון, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.
6.10. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
6.11. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.