תקנון גיפט קארד

הסבר כללי על הפעילות :
1. משפיעניות יכולות לקחת חלק בפעילות המצוינת בהסכם שיתוף הפעולה שלעיל, ולקדם את פריטי החברה בתמורה של עמלה בגובה 10% ממחזור המכירות אותן ביצעו.
2. כאשר המשפיעניות מתקשרות עם החברה לשם הפעילות הן נרשמות למערכת של החברה, והן מקבלות קוד, כפי שמוגדר בהסכם שנספח זה הוא נספח א' לו, וכן לינק למעקב אחר הרכישות שבוצעו באמצעות הקוד (להלן: "המערכת" ו-"הלינק" בהתאמה).
3. באמצעות המערכת, המשפיעניות יכולות להיכנס למערכת בכל רגע נתון, באמצעות הלינק, ולבדוק את קצב מכירותיהן, כמה מכירות בוצעו ומה הסכום של כל מכירה ומכירה.
4. כמו כן, באמצעות המערכת החברה תחשב את הסכום הכולל של המכירות שבוצעו המשפיעניות, ולפיכך ייקבע תשלום התמורה, כהגדרתה בהסכם לעיל.
5. על מנת להתחיל לעבוד איתנו יש למלא את הטופס המצורף כאן ולשלוח למייל
תקנון GIFT CARD
1. התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לרכישת ו/או שימוש בכרטיס GIFT CARD (להלן – "הכרטיס") המונפק על ידי חברת "911 אופנה", ח.פ. 513068171 (להלן: "החברה") מרחוב הזרם 10, תל אביב, בעלת אתר האינטרנט https://www.storyonline.co.il (להלן: "האתר") ומפעילתו.
2. תנאי תקנון אלו, יחולו על רוכש ומקבל הכרטיס לפי העניין.
3. הוראות תקנון זה יחולו בנוסף להוראות התקנון באתר, מדיניות החזרת מוצרים בסניפי החברה והוראות מדיניות הפרטיות באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין רוכש/מקבל הכרטיס לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא את התקנון במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
4. תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
כללי
5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי תקנון זה מאחר ועצם השימוש של כל משתמש באתר מהווה הסכמה לתנאי התקנון. המשך שימוש המשתמש באתר מעיד על הסכמתו לשינויים אלה. ככל והמשתמש אינו מעוניין בכך, עליו להימנע מהמשך השימוש באתר.
6. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
תנאי השימוש בכרטיס
7. רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע פעולות לרבות רכישות, כל לקוח אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:
7.1. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. כלומר המשתמש מצהיר כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר.
7.2. המשתמש הינו בעל חשבון בפייפאל (PAYPAL) או בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.
8. מקבל הכרטיס/רוכש הכרטיס רשאי לרכוש מוצרים המשווקים באתר ובסניפי החברה.
9. לחברה שיקול הדעת הבלעדי לקבוע את מגוון המוצרים המוצגים באתר ו/או לשנותו מעת לעת. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, החברה רשאית בכל עת, ומעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, לשנות את מגוון המוצרים המוצעים באתר, להחליפם או להוציאם מן האתר וכיו"ב.
10. מובהר כי ייתכן שמחירי המוצרים המוצעים באתר יהיו שונים ממחירי המוצרים הנמכרים בסניפי החברה. בכל מקרה, החברה איננה מתחייבת כי המחירים של המוצרים באתר הם זהים או נמוכים יותר ממחירי המוצרים בסניפים ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו החברה התחייבה להציעם במחיר זהה או מוזל.
11. החברה תהא רשאית להפסיק ו/או לחסום בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ביצוע רכישה באמצעות הכרטיס ו/או לבטל את העסקה, ללא צורך בהודעה מוקדמת ובין היתר בנסיבות הבאות:
א. באם לדעת החברה רוכש הכרטיס ו/או מקבל הכרטיס מסר פרטים שגויים במתכוון.
ב. באם רוכש הכרטיס ו/או מקבל הכרטיס עשה שימוש ו/או ביצע מעשה (ו/או מחדל) בניגוד לתנאי השימוש ו/או לתנאי התקנון ו/או בניגוד לכל דין ו/או באופן העלול לגרום להפרעה (או פגיעה) לחברה ו/או ללקוחותיה.
ג. באם רוכש הכרטיס ו/או מקבל הכרטיס הפר תנאי מתנאי השימוש בכרטיס.
ד. באם חברת האשראי הגבילה או חסמה את רוכש הכרטיס לשימוש בדרך כלשהי.
12. בהפסקה ו/או בחסימה ו/או בביטול הכרטיס בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה ו/או צד ג' בהתאם לדין.
אופן ביצוע העסקה
13. הכרטיס יימכר באתר. בעת המכירה יהא על רוכש הכרטיס למלא את הפרטים האישיים בהתאם לפירוט הנדרש באתר בעת ביצוע העסקה.
14. רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה יהא תוקף לכרטיס.
15. רוכש הכרטיס יישא בעלות בה בחר בגין שווי הכרטיס. שווי הכרטיס כולל מע"מ בהתאם לדין.
16. אמצעי התשלום בהם יכול להשתמש רוכש הכרטיס הינם כרטיס אשראי או תשלום באמצעות חשבון paypal בלבד.
17. לשם ביצוע רכישת הכרטיס באתר יהיה על הרוכש ליתן פרטי כרטיס האשראי/ חשבון paypal, כתובת דוא"ל וכן פרטים נוספים, הכל כמפורט באתר (להלן: "פרטים אישיים"). על הרוכש הכרטיס לדווח לחברה בדבר שימוש בלתי מורשה בפרטים האישיים.
18. מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במלואם (רק ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום) במאגר המידע של החברה וישמשו רק לצורך ההזמנה הספציפית.
19. לאחר הזנת הפרטים האישיים כאמור לעיל, יאשר רוכש הכרטיס את הזמנתו על ידי לחיצה על כפתור רכישה (להלן: "ביצוע ההזמנה") והמערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה.
20. על רוכש הכרטיס ליתן פרטים אישיים של מקבל הכרטיס. החברה תשלח את הכרטיס שנרכש באתר למספר טלפון בהודעת סמס, כפי שייבחר על ידי רוכש הכרטיס בעת ביצוע רכישת הכרטיס.
21. החיוב יבוצע בהתאם לתנאי חברת האשראי. באם בעת ביצוע העסקה באתר ימסרו על ידי רוכש הכרטיס פרטי זיהוי שגויים, כגון כתובת, תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי/ חשבון paypal וכו', ו/או באם העסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי ובתוך שבעה ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי, החברה תהא רשאית לבטל את העסקה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
22. החברה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט לערוך כל בדיקה שתמצא לנכון, לרבות דרישה לקבלת פרטים נוספים ו/או שלא לבצע כל עסקה/ מכירה ו/או לבטל כל עסקה או מכירה, כאשר לא אומתו הפרטים הנוספים ו/או כאשר נסיבותיה מעלות אפשרות שאין מדובר ברכישה של לקוח לשימוש עצמי ו/או כשמדובר בעסקה מחוץ למהלך העסקים הרגיל ו/או בנסיבות חריגות ו/או בכל מקרה שבו קיים חשש לניצול לרעה של הרכישה on line .
23. בסיום ההליך, תישלח לרוכש הכרטיס הודעת סמס (על פי בחירת המשתמש). ההודעה מכילה את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (להלן: "מסמך פרטי העסקה").
24. בעצם ביצוע העסקה רוכש הכרטיס מצהיר כי כרטיס האשראי באמצעותו מבוצעת העסקה הינו בבעלותו, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשית על פי כל דין ו/או הסכם לבצע את העסקה בסכום העסקה הרלוונטי ובתנאיה באמצעותו. באם העסקה היא באמצעות חשבון paypal, רוכש הכרטיס מצהיר כי החשבון הינו בבעלותו וכי אין כל מניעה לפי כל דין מביצוע העסקה באמצעותו.
25. לצורך ביצוע העסקה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון ומדויק. האחריות למילוי הפרטים חלה על רוכש הכרטיס בלבד. החברה לא תישא באחריות במקרה של הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תישא בכל הוצאה הקשורה לכך.
מימוש הכרטיס
26. תוקף כרטיס המתנה הינו עד 24 חודשים מיום אישור ביצוע העסקה. באחריות מקבל הכרטיס/רוכש הכרטיס לפי העניין, לממש את הכרטיס לא יאוחר מתום מועד זה. לאחר מועד זה לא יהא לכרטיס כל ערך ו/או כל תוקף. לא יינתן החזר כספי ו/או תמורה אחרת ו/או פיצוי בשל אי מימוש הכרטיס עד תום מועד זה.
27. הכרטיס מזכה את רוכש הכרטיס או מקבל הכרטיס לרכוש ממגוון המוצרים באתר ובסניפי החברה וזאת עד לגובה הסכום הטעון בו.
28. לא ניתן להמיר את הכרטיס למזומן.
29. מומש הכרטיס ברכישת מוצרים שמחירם נמוך מהסכום הנקוב בכרטיס, וההפרש לא עלה על 5% מהסכום הנקוב בכרטיס המתנה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, יהא מקבל הכרטיס או רוכש הכרטיס לפי העניין, זכאי לקבל את העודף במזומן. במקרה שקיים הפרש כאמור, רוכש הכרטיס או מקבל הכרטיס רשאי לפנות לשירות הלקוחות כמפורט בתקנון זה, אשר יפנו את הלקוח לסניף הרלוונטי לקבלת ההחזר במזומן בהתאם לאמור לעיל.
30. שווי הכרטיס כולל מע"מ כדין.
31. לא יינתן עודף כספי על יתרת הסכום שנותר בכרטיס.
32. לבירור יתרה ופירוט עסקאות ניתן להתקשר לשירות הלקוחות של האתר בטלפון: 03-9112318 בימים א' -ה' 16:00-10:00 או באמצעות הזנת קוד הכרטיס באתר במקום המיועד לכך.
33. במקרה של אובדן /גניבה הכרטיס, הכרטיס לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו.
34. כרטיס פגום/מזויף לא יכובד.
35. הכרטיס אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו – 1986.
36. מימוש הכרטיס יהיה כפוף להוראות כל דין.
37. לא ניתן לעשות שימוש בכרטיס על מנת לשלם חוב קודם לחברה.
38. לא ניתן יהיה לשלם באמצעות הכרטיס דמי משלוח במידה וישנם.
39. הכרטיס תקף גם במבצעים והנחות המיועדים לכלל הלקוחות.
40. הכרטיס ניתן לשימוש במקביל להנחות ו/או הטבות מועדון.
41. עם כל רכישה בכרטיס, תתבצע הפתחה של הסכום הטעון.
מדיניות ביטול העסקה והחזרת מוצרים
42. באפשרות רוכש הכרטיס לבטל את רכישתו בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו. לצורך ביטול העסקה על רוכש הכרטיס המתנה לפנות לחברה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שלא נעשה בכרטיס שימוש (חלקי ו/או מלא). עם ביטול העסקה החברה תהא רשאית לגבות מרוכש הכרטיס דמי ביטול של 5% משווי הכרטיס או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
43. ביטול עסקה יעשה באחת מן הדרכים הבאות:
א. באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת service@storyonline.co.il.
ב. באמצעות הקישור הייעודי המצוי באתר.
ג. באמצעות פניה בוואטסאפ לשירות הלקוחות של האתר: 054-9644273 שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 16:00-10:00.
44. אופן החזר התשלום בגין הביטול של הכרטיס יעשה על ידי זיכוי כרטיס האשראי או זיכוי חשבון הפייפאל עמו שילם רוכש הכרטיס בעת ביצוע העסקה.
45. עם ביטול העסקה, הכרטיס יבוטל. לא יהא לו כל תוקף ולא יהא ניתן לממשו באופן חלקי ו/או מלא.
46. ביטול הזמנה שבוצעה בכרטיס:
46.1 בגין ביטול עסקה שבוצעה בכרטיס לא יינתן החזר כספי, ויתקבל שובר זיכוי אלקטרוני מתאים. שובר הזיכוי ישלח באופן אלקטרוני באמצעות הודעה לטלפון של מקבל הכרטיס או רוכש הכרטיס לפי העניין (SMS) ו/או דוא"ל.
46.2 שובר הזיכוי האלקטרוני יינתן בתנאי שהמוצר נשלח לחברה באריזתו המקורית, שלא נעשה כל שימוש ובלבד שתווית המחיר ו/או מדבקה על המוצר, אם ישנה, ו/או חשבונית קניה ו/או פתק החלפה לא הוסרו, באמצעות הגעה לאחד מסניפי הרשת או באמצעות חברת שילוח חיצונית בעלות של 19 ₪ (יש לכתוב מייל לכתובת service@storyonline.co.il עם פרטי הבקשה ופרטי ההזמנה המלאים ושירות הלקוחות ישיב באמצעות המייל תוך 2 ימי עסקים).
46.3 מימוש שובר הזיכוי האלקטרוני לא יותנה בהצגת החשבונית שנשלחה לרוכש/מקבל הכרטיס בעת ביצוע העסקה.
47. מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו, החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות וגוברות, אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.
48. ביחס ל- "עולה חדש", "אדם עם מוגבלות" ו"אזרח ותיק", כקבוע בסעיף 14ג'1 לחוק הגנת הצרכן, רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע ההזמנה, מיום קבלת ההזמנה אצל הלקוח או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, בכפוף להצגת תעודה מתאימה, ובכל מקרה הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 14ג'1 לחוק הגנת הצרכן כאמור.
ביטול עסקה ע"י החברה
החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:
49. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר.
50. אם יתגלה כי המשתמש הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה.
51. אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר.
52. אם השימוש באתר הווה ו/או אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל.
53. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר הכרטיסים ו/או את תיאור הכרטיסים באתר, ו/או במשלוח הכרטיסים.
54. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, מגפות, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי, סגר במשק וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר.
55. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו.
56. כאשר קיים חשש, מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
57. בכל מקרה שיתכחש המשתמש לעסקה או לסכומה לפני ו/או לאחר אספקת הכרטיס, אזי מתחייב המשתמש לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה.
58. מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
הגבלת אחריות
59. החברה לא תישא באחריות להגעת הכרטיס למקבל הכרטיס, לרבות במקרים של סינון ע"י ספאם או רוכש שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן בהודעות טקסט, או שתיבת הדוא"ל של הנמען מלאה וכיו"ב.
60. החברה לא תישא באחריות לאובדן, גניבה, שיכפול או להדפסה ביתר של הכרטיס או של מספרו הסידורי.
61. לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין אי מימוש, גניבה או אובדן של הכרטיס.
62. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי רוכש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
63. בשום מקרה, החברה ו/או כל גוף הקשור אליה, עובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, שייגרמו לרוכש/מקבל הכרטיס ו/או למי מטעמם ו/או במקומם, בין במישרין ובין בעקיפין בקשר עם ו/או כנובע משימושם באתר. כמו כן, החברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל התקשרות אשר לא ניתן יהיה להוציאה אל הפועל.
64. החברה לא תישא בכל אחריות, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, מכל סיבה שהיא, במקרה בו לא תהא באפשרות רוכש/מקבל הכרטיס לעשות שימוש באתר, בין אם באופן חלקי ובין אם באופן מלא, ולבצע עסקאות באמצעותו.
65. במקרה של טעות סופר, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או בכל מידע אחר המפורט באתר, טעות בפרטי הרוכש/מקבל הכרטיס כפי שיופיעו במאגרי החברה, וכל טעות אחרת, תהא החברה רשאית, אך לא חייבת, בכל מועד שהוא, לבטל את העסקה במלואה או בחלקה ולהחזיר כל תשלום.
אחריות למוצרים
66. האחריות למוצרים שנרכשו באתר באמצעות הכרטיס הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 החל בישראל ובהתאם לתנאי תקנון האתר.
מדיניות הפרטיות
67. על ביצוע העסקה תחול מדיניות פרטיות כמפורסם באתר. יש לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות כמפורסם באתר.
68. מדיניות הפרטיות של החברה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר וכן חלק בלתי נפרד מרכישת מוצרים באתר וכן חלק בלתי נפרד מרכישת הכרטיס באתר וחלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידי רוכש/מקבל הכרטיס לפי העניין, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידי רוכש/מקבל הכרטיס לפי העניין בזמן ביצוע העסקה וכן על מידע שנאסף אודותיו בעת הגלישה באתר.
סמכות שיפוט וברירת דין
69. על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל הקשור או הנובע מהזמנת מוצרי החברה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתקנון זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.
שונות
70. תקנון זה מהווה את ההסכם המלא בין רוכש/מקבל הכרטיס לפי העניין לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר.
71. החברה רשאית להפסיק את הפצת הכרטיס ו/או לעדכן תקנון זה על כל סעיפיו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת הסכמה מהלקוח.
72. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
73. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתקנון זה ו/או הסכמתה לסטות מהוראותיו לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.
74. הוראות התקנון המפורטות לעיל אינן יוצרות ולא יפורשו כיוצרות כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין רוכש/מקבל הכרטיס לבין החברה.