תקנון מבצעים

תקנון מבצע " 30% פרנדס אנד פמילי 2024"

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על מבצע שיכונה " 30% פרנדס אנד פמילי 2024" להלן בהתאמה: "התקנון" ו-"המבצע").

1. כללי
1.1. המבצע נערך על ידי חברת 911 אופנה בע"מ (להלן: "החברה"), אשר משרדיה מצויים ברחוב הזרם 10, תל אביב יפו.
1.2. כללי התקנון, יחולו בנוסף לתקנון ותנאי שימוש באתרי האונליין של החברה (להלן: "תנאי השימוש באתר הפעילות"), שכתובתם:
__________ (אתר האונליין של רשת סטורי)
התקנון יחול על הפעילות שתקיים החברה במסגרת המבצע.

2. הגדרות
"החנויות המשתתפות במבצע" חנויות רשת סטורי (ללא חנויות העודפים), ואתר הסחר storyonline.co.il (להלן בהתאמה: "סטורי"), וחנויות רשת SCOTCH AND SODA .

"משתתף" כל משתמש המבקש לרכוש הפריטים המשתתפים במבצע, כהגדרתם להלן.

"הפריטים המשתתפים
במבצע" פריטי אופנה נבחרים שיסומנו בתווית מחיר מיוחדת.

"המבצע" הנחה בשיעור של 30% הנחה ממחיר הצרכן המקורי המוצג על הפריטים המשתתפים.

3. הוראות כלליות ופרשנות
3.1. הוראות תקנון זה יחולו על כל המשתתפים במבצע ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתפים לבין עורכת הפעילות.
3.2. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.
3.3. יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו.
3.4. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין עורכת הפעילות, ומובהר בזאת, כי עצם ההשתתפות בפעילות מהווה ומבטאת הסכמה מלאה של המשתתפים לכל תנאי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתתף בפעילות.
3.5. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.
3.6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
3.7. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

4. תוקף ומועד המבצע
4.1. המבצע יחל ביום 17.06.24 ויסתיים ביום 18.06.24 (להלן: "תקופת המבצע").
4.2. למען הסר ספק, לאחר תום תקופת המבצע, לא ניתן יהיה לממש את ההטבה המגולמת בו.

5. מהות המבצע
5.1. כאמור, במסגרת המבצע תוצע למשתתפים הנחה בשיעור של 30% הנחה בקופה עבור הפריטים המשתתפים במבצע באמצעת הקלדת קוד קופון FF30– ללא כפל מבצעים והנחות.
5.2. המבצע יחול על מלוא הפריטים ו/או המוצרים המשתתפים במבצע, וזאת בתקופת המבצע בלבד.
5.3. ההנחה נשואת המבצע תיעשה ממחיר הצרכן המקורי של הפריט , לא יתאפשר כפל מבצעים.
5.4. לא כולל השתתפות המותגים:
5.4.1. ALO YOGA
5.4.2. ZIV KOREN
5.4.3. VEJA
5.4.4. ALLSAINTS
5.4.5. L.E.P
5.4.6. HAAN
5.4.7. REEBOK
5.4.8. SAUCONY
5.4.9. ABOVE
5.4.10. CARHARTT WIP
5.4.11. DICKIES
5.4.12. MOOMIN
5.4.13. MAAPILIM
5.4.14. IZIPIZI
5.4.15. HUNTER
5.4.16. HOKA
5.4.17. SALOMON
5.4.18. SHALOSH BOOKS
5.4.19. SOMWHERE
5.4.20. SUNBUM
5.4.21. SUPERGA
5.4.22. TAMU
5.4.23. TRES
5.4.24. WRANGLER
5.4.25. FRUIT OF THE LOOM6. שונות
6.1. ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.
6.2. בעבור החלפות/ביטולים ו/או החזרות של פריטים שנרכשו במסגרת ההטבה, לא תינתן ללקוח ההטבה בשנית.
6.3. במקרה של החלפה/ביטול או החזרת פריטים, העסקה תחושב מחדש מבלי שתוקנה ההטבה בשנית.
6.4. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות במבצע ולתקנון זה.
6.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ואת תקופת המבצע ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
6.6. במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין כל פרסום או אזכור אחר של המבצע, בכתב או בעל פה, יגברו הוראות התקנון הזה.
6.7. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות התקנון, תכריע הנהלת החברה בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
6.8. השתתפות במבצע מהווה הסכמה להוראות התקנון ותנאי השימוש באתר החברה, והתחייבות כי בכפוף להוראות התקנון לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם המבצע.
6.9. השתתפות בפעילות נשואת תקנות זה ו/או קבלת ההטבה נשואת המבצע, מהווה הסכמה להוראות מדיניות הפרטיות המופיעות באתר החברה.
6.10. על התקנון, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.
6.11. תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי החברה.
6.12. התקנון ממצה את כל התנאים התקפים ביחס למבצע.