NUDIE JEANS מדיניות שירות ריפייר

 
שירות ריפייר – 911 אופנה בע"מ (להלן: "החברה"), מציעה שירותי ריפייר לג'ינסים מהמותג NUDIE JEANS בלבד (להלן: "הג'ינס") בחנות החברה בכיכר דיזינגוף בתל אביב בשעות הפתיחה של החנות (להלן: "החנות") ובאירועי ריפייר ייעודיים בלבד (ככל שהחברה תחליט לקיים אירועים כאלו).
השירות ריפייר הינו מסוג ריפייר בלבד, קרי, _________________________________ .
מובהר כי שירות רייפיר לא כוללים תיקוני תפירה ו/או הצרה של הג'ינס.
מתן שירות הריפייר בכפוף למסירת הג'ינס לבדיקת החברה ע"י הלקוח, מילוי טופס הזמנה (בין היתר מילוי פרטים כגון: שם, כתובת, פרטי התקשרות) ואישור החברה למתן שירות ריפייר לגי'נס. שירות ריפייר יבוצע, במידת האפשר, עד 14 ימים עסקים מיום מתן אישור על קבלת הג'ינס לשירות ריפייר ע"י החברה, ובכפוף לזמינות צוותי התופרות. במקרה של החלפת רוכסן ו/או כפתורים, החברה רשאית להחליף לכפתורים ו/או רוכסן שאינם מבית המותג או מאותו דגם של הג'ינס. ניתן לבצע תיקונים מסוג מכפלת בחנות בימים ..... בין השעות.... ובנוכחות הלקוח בלבד.
החברה תודיע ללקוח לאחר סיום ביצוע שירות ריפייר, והלקוח מתחייב להגיע לאסוף את הג'ינס תוך 14 ימי עסקים ממועד ההודעה (בהתאם לפרטים שהותיר בטופס ההזמנה). מובהר כי החברה לא תישא באחריות על שירות ריפייר, האחריות על הלקוח בלבד. החברה אינה ולא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו בכל הקשור לג'ינס ו/או מתן שירות ריפייר ו/או מתן הג'ינס לבדיקה ו/או איסוף הג'ינס לאחר ביצוע שירות ריפייר, והלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין.
החברה לא תהיה אחראית לעיכוב במתן שירות ריפייר. החברה אינה אחראית על טיב ו/או איכות שירות ריפייר וכן אינה אחראית לכל נזק שייגרם, ככל וייגרם, לרבות עקב ביצוע שירות ריפייר לג'ינס. החברה לא תישא באחריות לתוצרי שירות ריפייר. לא יתבצעו תיקוני תפירה ו/או תיקונים אחרים נוספים על ג'ינס לאחר מתן שירות ריפייר. קבלת שירות ריפייר הינה באחריות הבלעדית של הלקוח. לא ניתן להחליף ו/או להחזיר ו/או להזדכות על ג'ינס שבוצעו בו ריפייר.
 
החלפות והחזרות – ניתן להחליף ג'ינס משומש מהמותג NUDIE JEANS בג'ינס אחר משומש מהמותג NUDIE JEANS ללא עלות ממחלקת 2ND STORY בלבד בחנות.
ניתן להחזיר ג'ינס משומש מהמותג NUDIE JEANS ולרכוש ג'ינס חדש מהמותג NUDIE JEANS ב-25% הנחה מהמחיר המוצע לצרכן, ללא כפל מבצעים, הנחות והטבות.
מובהר, כי ביטולי עסקה והחזרת התמורה, החלפות, החזרות וזיכויים בגין רכישת ג'ינס חדש ו/או בגין החלפת ג'ינס משומש אחד במשנהו הינם בהתאם למדיניות החזרת מוצרים של החברה המוצגת על יד הקופה. ג'ינס משומש אשר הוחלף בג'ינס משומש אחר ו/או הוחזר כנגד רכישת ג'ינס חדש – לא יוחזר לצרכן ולא יינתן זיכוי בגינו.
נשמח לראותכם בקרוב, צוות סטורי